Sunday, December 20, 2009

DIRECTOR RAJESHLINGAM INTERVIEW

பள்ளித்தோழன் தந்த படவாய்ப்பு
பு‌கை‌ப்‌படம்‌ படத்‌தி‌ன்‌ இயக்‌குநர்‌ ரா‌ஜே‌ஷ்‌லி‌ங்‌கம்‌


பா‌ய்‌ஸ்‌ ஸ்‌டுடி‌யோ‌ வழங்‌க மா‌யா‌பஜா‌ர்‌ சி‌னி‌மாஸ்‌‌ சா‌ர்‌பி‌ல்‌ என்‌.சி‌.மணி‌கண்‌டன்‌ தயா‌ரி‌த்‌துள்‌ள பு‌தி‌ய படம்‌ "பு‌கை‌ப்‌படம்‌". இப்‌படத்‌தி‌ன்‌ கதை‌, தி‌ரை‌க்‌கதை‌, வசனம்‌ எழுதி‌ இயக்‌கி‌ உள்‌ளா‌ர்‌ ரா‌ஜே‌ஷ்‌லி‌ங்‌கம்‌. இப்‌படத்‌தி‌ல்‌ பு‌துமுகங்‌கள்‌ யா‌மி‌னி‌, பி‌ரி‌யா‌ ஆனந்‌த்‌, மி‌ருணா‌ளி‌னி‌, நந்‌தா‌, அம்‌ஜத்‌, சி‌வம்‌,ஹா‌ரீ‌ஸ்‌, டி‌.கே‌.மதன்‌ ஆகி‌யோ‌ருடன்‌ சண்‌முகசுந்‌தரம்‌, வெ‌ங்‌கட்‌, நீ‌லி‌மா‌, தே‌வகி‌, ஞா‌னசம்‌பந்‌தம்‌, சி‌வபா‌லன்‌, முத்‌துரா‌ஜ்‌ உட்‌பட பலர்‌ நடி‌த்‌துள்‌ளனர்‌. கங்‌கை‌ அமரன்‌ இசை‌யமை‌க்‌க பா‌டல்‌களை‌ நா‌.முத்‌துக்‌குமா‌ர்‌, கவி‌ஞர்‌ வி‌வே‌கா‌, கங்‌கை‌ அமரன்‌, ரா‌ஜே‌ஷ்‌லி‌ங்‌கம்‌ ஆகி‌யோ‌ர்‌ எழுதி‌ உள்‌ளனர்‌. தி‌னா‌, யா‌சி‌ன்‌ நடனம்‌ அமை‌க்‌க, வி‌ஜய்‌ ஆம்‌ஸ்‌ட்‌ரா‌ங்‌ ஒளி‌ப்‌பதி‌வு‌ செ‌ய்‌துள்‌ளா‌ர்‌. பி‌.லெ‌னி‌ன்‌ படத்‌தொ‌குப்‌பு‌ செ‌ய்‌ய ஆரோ‌க்‌யரா‌ஜ்‌ ஆர்‌ட்‌ டை‌ரக்‌டரா‌க பணி‌பு‌ரி‌ந்‌துள்‌ளா‌ர்‌. சுப்‌ரீ‌ம்‌ சுந்‌தர்‌ சண்‌டை‌‌ப்‌ பயி‌ற்‌சி‌ அளி‌க்‌க, எஸ்‌.தனலி‌ங்‌கம்‌ நி‌ர்‌வா‌க தயா‌ரி‌ப்‌பி‌ல்‌ ‌ இப்‌படம்‌ உருவா‌கி உள்‌ளது.
இப்‌படம்‌ பற்‌றி‌ இயக்‌குநர்‌ ரா‌ஜே‌ஷ்‌லி‌ங்‌கம்‌  என்ன சொல்கிறார்? என்று அறிய அவரிடம் பேசினோம்...

பு‌கை‌ப்‌படம்‌ என்‌ன மா‌தி‌ரி‌யா‌ன படம்‌?

பு‌கை‌ப்‌படம்‌ பி‌ரண்ட்‌‌ஸ்‌ பற்‌றி‌‌ய படம்‌. என்‌ வா‌ழ்‌க்‌கை‌யி‌ல எல்‌லா‌மே‌ நண்‌பர்‌களா‌ல்‌தா‌ன்‌ நடந்‌தி‌ருக்‌கு. நா‌ன்‌ கா‌லே‌ஜ்‌ முடி‌த்‌த பி‌றகு சி‌னி‌மா‌வு‌ல சே‌ர்‌ந்‌தது, ஏன்‌ இந்‌த படம்‌ எடுக்‌கி‌ற வரை‌க்‌கும்‌ கூட எல்‌லா‌மே‌ பி‌ரண்ட்‌‌ஸ்‌ஸா‌லதா‌ன்‌. பி‌ரண்‌ட்‌ஸ்‌ஷி‌ப்‌பி‌லே‌யே‌ என்‌ வளர்‌ச்‌சி‌ முன்‌னே‌ற்‌றம்‌ இருந்‌ததா‌ல என்‌ முதல்‌ படம்‌ எடுக்‌கும்‌ போ‌து பி‌ரண்‌ட்‌ஸ்‌ பத்‌தி‌ன படமா‌த்‌தா‌ன்‌ எடுக்‌கனும்‌னு நி‌னை‌த்தி‌ருந்‌‌தே‌ன்‌. ‌ அது மா‌தி‌ரி‌ இது பி‌ரண்‌ட்‌ஸ்‌ பத்‌தி‌ன படமா‌ உருவா‌யி‌ருக்‌கு. இந்‌த படத்‌துல‌ யதா‌ர்‌த்‌தமா‌ன கல்‌லூ‌ரி‌ வா‌ழ்‌க்‌கை‌யை‌ பா‌ர்‌க்‌கலா‌ம்‌. அதுல நட்‌பு‌ மே‌லோ‌ங்‌கி‌யி‌ருக்‌கும்‌. தமி‌ழ்‌ சி‌னி‌மா‌ யதா‌ர்‌த்‌தமா‌ன வா‌ழ்‌க்‌கை‌யை‌ நி‌றை‌ய கா‌ட்‌ட ஆரம்‌பி‌த்‌தி‌ருக்‌கி‌றது. ஆனா‌ல்‌ கா‌லே‌ஜ்‌ல நடக்‌கி‌ற யதா‌ர்‌த்‌த வா‌ழ்‌க்‌கை‌யை‌ சி‌ல படங்‌களை‌ தவி‌ர நி‌றை‌ய படங்‌கள்‌ சொ‌ன்‌னது கி‌டை‌யா‌து. அதுல ஒரு சி‌ன்‌ன முயற்‌சி‌‌தா‌ன்‌ இந்‌த பு‌கை‌ப்‌படம்‌.
நட்‌பு‌ பற்‌றி‌ நி‌றை‌ய படங்‌கள்‌ வந்‌தா‌ச்‌சு? இதுல என்‌ன பு‌துசு?

கா‌தல்‌ கூட பழை‌ய வி‌ஷயம்‌தா‌ன்‌. எல்‌லா‌ருக்‌கும்‌ லவ்‌ பண்ணும்‌போ‌து அவு‌ங்‌களுக்‌கு அது பு‌துசு. அது மா‌தி‌ரி‌ இந்‌த பி‌ரண்‌ட்‌ஸ்‌ஷி‌ப்‌ என்‌பது ஆயி‌ரக்‌கணக்‌கா‌ன வருஷமா‌ இருந்‌தா‌லும்‌, இந்‌த ஏழு பே‌ருக்‌கும்‌ அவு‌ங்‌க பு‌துசா‌ பொ‌றந்‌த மா‌தி‌ரி‌ இருக்‌கும்‌. இந்‌த ஏழு பே‌ரும்‌ தி‌ரும்‌ப பொ‌றந்‌ததா‌ பீ‌ல்‌ பண்‌றா‌ங்‌க. ரொ‌ம்‌ப அற்‌பு‌தமா‌ன வா‌ழ்‌க்‌கை‌ அவு‌ங்‌களை‌ சே‌ர்‌க்‌கு‌து. நட்‌பு‌ என்‌பது கி‌ட்‌டதட்‌ட ஒரு நெ‌ருப்‌பு‌ மா‌தி‌ரி‌. அதுல அழுக்‌கே‌ இருக்‌கா‌து. பொ‌ய்‌யா‌ மறை‌த்‌து வா‌ழ்‌றதெ‌ல்‌லா‌ம்‌ அதுல இருக்‌கா‌து. மனதை‌ தே‌த்‌தி‌க்‌கொ‌ள்‌ள ஆறுதல்‌ படுத்‌தி‌க்‌கொ‌ள்‌ள உற்‌சா‌கப்‌படுத்‌தி‌க்‌கொ‌ள்‌ள நட்‌பு‌ ரொ‌ம்‌ப முக்‌கி‌யம்‌. அப்‌படி‌ ஒரு பி‌யூ‌ரா‌ன நட்‌பு‌ இவு‌ங்‌ககி‌ட்‌டே‌ இருக்‌கும்‌. அப்‌படி‌ இருக்‌கும்‌ போ‌து ஒரு சி‌ன்‌ன கசடு அவு‌ங்‌கி‌ட்‌டே‌ வந்‌துடும்‌. ஜோ‌தி‌யா‌ இருக்‌குற நெ‌ருப்‌பு‌ல அது எப்‌படி‌ கொ‌ஞ்‌சம்‌ மங்‌கி‌ பி‌றகு தி‌ரும்‌பவு‌ம்‌ பி‌ரகா‌சமா‌ இருக்‌கும்‌ங்‌கி‌றதுதா‌ன்‌ இந்‌த  படத்‌துல நடக்‌கி‌ற சம்‌பவங்‌கள்‌ பு‌துசு.
படத்‌துக்‌கு பு‌கை‌ப்‌படம்‌ என்‌று பெ‌யர்‌ வை‌க்‌க கா‌ரணம்‌?

பு‌கை‌ப்‌படம்‌னு பே‌ரு வை‌க்‌க கா‌ரணம்‌, பு‌கை‌ப்‌படம்‌ என்‌பது மந்‌தி‌ரமா‌ன ஒரு வா‌ர்‌த்‌தை‌. ஒரு போ‌ட்‌டோ‌வை‌ எடுத்‌து நம்‌ம கை‌யி‌ல்‌ வை‌த்‌துப்‌ பா‌ர்‌த்‌தா‌ல்‌ அந்‌த போ‌ட்‌டோ‌ எடுத்‌த கா‌லகட்‌டத்‌துக்‌கு கொ‌ண்‌டு போ‌கும்‌. 1982ல ஒரு போ‌ட்‌டோ‌ எடுத்‌தோ‌ம்‌ன்‌னா‌ நா‌மளும்‌ டை‌ம்‌மெ‌ஷி‌ன்‌ மா‌தி‌ரி‌ தூ‌க்‌கி‌ட்‌டு போ‌ய்‌ 1982ல கொ‌ண்‌டு போ‌ய்‌ இறக்‌கி‌வி‌ட்‌டுடும்‌. நா‌மலே‌ இருக்‌கி‌ற இடத்‌தை‌ மறந்‌து, அந்‌த கா‌லகட்‌டத்‌தி‌ன் ஞா‌பகத்‌தி‌ல்‌ இருப்‌போ‌ம்‌. நம்‌ம மை‌ண்‌ட்‌ முழுக்‌க அங்‌கே‌ இருக்‌கும்‌.  அது மா‌தி‌ரி‌ நி‌னை‌வு‌களை‌ பி‌ன்‌னோ‌க்‌கி‌ பா‌க்‌குறது ரொ‌ம்‌ப பே‌ருக்‌கு பி‌டி‌க்‌கும்‌. நி‌றை‌ய பே‌ர்‌ வந்‌து, நி‌கழ்‌ கா‌ல நி‌னை‌வு‌கல்‌ல வா‌ழ்‌றதே‌ இல்‌லை‌. கடந்‌த கா‌லத்‌தை‌ நி‌னை‌த்‌துக்‌கொ‌ண்‌டுதா‌ன்‌வா‌ழ்‌ந்‌துகி‌ட்‌டு இருக்‌கா‌ங்‌க. கடந்‌து போ‌ன வா‌ழ்‌க்‌கை‌யை‌யு‌ம்‌ தொ‌லை‌ந்‌து போ‌ன சந்‌தோ‌ஷங்‌களும்‌ தி‌ரும்‌ப கி‌டை‌க்‌க வா‌ய்‌ப்‌பே‌ இல்‌லை‌.அதை‌ இந்‌த போ‌ட்‌டோ‌வை‌ வை‌த்‌துதா‌ன்‌ ஞா‌‌பகப்‌படுத்‌தி‌க்‌கி‌றோ‌ம்‌. ஒரு கற்‌பனை‌ உலகம்‌.  அந்‌த கற்‌பனை‌ உலகத்‌துக்‌குஅழகா‌ன ஒரு பே‌ரு.... ‌ பு‌கை‌ப்‌படம்‌.
நீ‌ங்‌கள்‌ செ‌ல்‌வரா‌கவனி‌ன்‌ சி‌ஷ்‌யர்‌? அவரது தா‌க்‌கம்‌ உங்‌கள்‌ படத்‌தி‌ல்‌ உள்‌ளதா‌?

சூ‌ரி‌யே‌ன்‌லே‌ருந்‌ததா‌ன்‌ நி‌லா‌வு‌க்‌கு ஒளி‌ வருதுன்‌னு அறி‌வி‌யலா‌ எல்‌லோ‌ருக்‌கும்‌ தெ‌ரி‌யு‌ம்‌. அது மா‌தி‌ரி‌தா‌ன்‌ சூ‌ரி‌யன்‌ இல்‌லன்‌னா‌ இரவு‌ல நி‌லாவே‌‌‌ தெ‌ரி‌யா‌து. அது மா‌தி‌ரிதா‌ன்‌.‌ அவர்‌ வந்‌த பி‌றகுதா‌ன்‌ நி‌றை‌ய‌ மா‌ற்‌றம்‌ வந்‌தது ஸ்‌டோ‌ரி‌ல. ரொ‌ம்‌ப நே‌ர்‌மை‌யா‌, தை‌ரி‌யமா‌, எந்‌தவி‌த தயக்‌கமும்‌ சந்‌தே‌கமும்‌ இல்‌லா‌மல்‌ பளி‌ச்‌ பளி‌ச்‌சுன்‌னு சா‌ர்ப்‌‌பா‌ சொ‌ல்‌லுவா‌று. அந்‌த தை‌ரி‌யம்‌, நே‌ர்‌மை‌ அவரி‌டமி‌ருந்‌து எனக்‌குள்‌ வந்‌தி‌ருக்‌கு. எல்‌லா‌ரா‌லு‌ம்‌ எழுத முடி‌யு‌ம்‌. ஆனா‌ல்‌ எப்‌படி‌ எழுதுறோ‌ம்‌ என்‌பது அவு‌ங்‌கவு‌ங்‌க அனுபவத்‌தை‌ பொ‌றுத்‌து அமை‌யு‌ம்‌. ஆரம்‌பத்‌துல அம்‌மா‌ சொ‌ல்‌லி‌க்‌கொ‌டுத்‌த அந்‌த அனுபவத்‌தை‌ மறக்‌க முடி‌யா‌து. அது நம்‌ம கூடவே‌ வரும்‌. அது மா‌தி‌ரி‌ அவரோ‌ட பா‌தி‌ப்‌பு‌ எனக்‌குள்‌ இருக்‌கு. அது எப்‌படி‌ வெ‌ளி‌வந்‌தி‌ருக்‌குன்‌னு நீ‌ங்‌க படம்‌ பா‌த்‌துட்‌டு சொ‌ல்‌லுங்‌க.
இந்‌தப்‌ படத்‌துக்‌கு கங்‌கை‌ அமரன்‌ இசை‌யமை‌க்‌க கா‌ரணம்‌ என்‌ன?.
இந்‌த ரா‌ஜே‌ஷ்‌லி‌ங்‌கம்‌ என்‌கி‌ற மனி‌தன்‌ வருவதற்‌கு முதல்‌ல எங்‌க  அம்‌மா‌தா‌ன்‌ கா‌ரணம்‌. எங்‌க அம்‌மா‌வோ‌ட ரசனை‌தா‌ன்‌ முதல்‌ல எனக்‌குள்‌ள வந்‌தது. எங்‌க அம்‌மா‌ பயங்‌கரமா‌ன இசை‌ பை‌த்‌தி‌யம்‌. எங்‌க அம்‌மா‌ எப்‌பவு‌ம்‌ பா‌ட்‌டு கே‌ட்‌டுக்‌கி‌ட்‌டே‌ இருப்‌பா‌ங்‌க. அப்‌படி‌ எனக்‌குள்‌ள சி‌ன்‌ன வயதி‌லி‌ருந்‌தே‌ இசை‌யை‌ உள்‌வா‌ங்‌கி‌கி‌ட்‌டு நா‌ன்‌ வளர்‌ந்‌தே‌ன்‌. இளை‌யரா‌ஜா‌ இசை‌ன்‌னா‌ ரொ‌ம்‌ப உயி‌ர்‌. அதுமா‌தி‌ரி‌ நா‌ன்‌ தொ‌ழி‌ல்‌ கத்‌துக்‌கி‌ட்‌டது  செ‌ல்‌வா‌ சா‌ரி‌டம்‌. இப்‌படி‌ அம்‌மா‌வோ‌ட ரசனை‌, செ‌ல்‌வா‌ சா‌ரோ‌ட தொ‌ழி‌ல்‌, இளை‌யரா‌ஜா‌வோ‌ட இசை‌‌ இந்‌த மூ‌ணும்‌தா‌ன்‌ இநத்‌ ரா‌ஜே‌ஷ்‌‌லி‌ங்‌கத்‌தோ‌ட பர்‌ஸ்‌னா‌லி‌ட்‌டி‌. இளை‌யரா‌ஜா‌ சா‌ர்‌ இசை‌ கே‌ட்‌கலை‌ன்‌னா‌ இந்‌த ரா‌ஜே‌ஷ்‌லி‌ங்‌கம்‌ இல்‌லை‌. அவரது இசை‌யை‌ கே‌ட்‌கலன்‌னா‌ சி‌னி‌மா‌வு‌க்‌கே‌ வந்‌தி‌ருக்‌க மா‌ட்‌டே‌ன்‌. ரா‌ஜா‌ சா‌ர்‌ மி‌யூ‌சி‌க்‌ கே‌ட்‌டு பதப்‌பட்‌டவன்‌. நா‌ன்‌ பி‌றந்‌த பி‌றகு அம்‌மா‌ முதன்‌ முதலி‌ல்‌ பா‌ர்‌த்‌த படம்‌ அன்‌னக்‌கி‌ளி‌. நா‌ன்‌ ரா‌ஜா‌ சா‌ர்‌ மி‌யூ‌சி‌க்‌தா‌ன்‌ முதன்‌ முதலி‌ல்‌ கே‌ட்‌டி‌ருக்‌கே‌ன்‌‌. அதன்‌ பி‌றகு வளரும்‌ போ‌தும்‌ அவரது இசை‌ என்‌னை‌ வளர்‌த்‌தி‌ருக்‌கு. அதனா‌ல படம்‌ பண்‌ணும்‌ போ‌து இளை‌யரா‌ஜா‌ இசை‌யி‌ல படம்‌ பண்‌ணணும்‌ணு முடி‌வு‌ பண்‌ணி‌யி‌ருந்‌தே‌ன்‌. ஆனா‌ல்‌ சி‌ல கா‌ரணங்‌களா‌ல்‌ அது முடி‌யா‌மல்‌ போ‌ச்‌சு. அதனா‌ல அவரது குடும்‌பத்‌துலே‌ர்‌ந்‌து கங்‌கை‌அமரன்‌ சா‌ர்‌ இசை‌யை‌ கொ‌ண்‌டு வந்‌தி‌ருக்‌கே‌ன்‌. ரா‌மன்‌ இல்‌லா‌த இடத்துல பரதன்‌ மா‌தி‌ரி‌ எனக்‌கு கங்‌கை‌ அமரன்‌ கி‌டைத்‌தா‌ர்‌‌. தமி‌ழ்‌ சி‌னி‌மா‌ ரொ‌ம்‌ப அழகா‌ன இசை‌க்‌கு சொ‌ந்‌தக்‌கா‌ரவு‌ங்களா‌ இருந்‌தது. இந்‌த இசை‌ இப்‌போ‌ தொ‌லை‌ஞ்‌சி‌ போ‌யி‌ட்‌டு. இப்‌போ‌ நி‌றை‌ய நல்‌ல பா‌டல்‌கள்‌ வந்‌தா‌லும்‌ முன்‌னே‌ இருந்‌த மா‌தி‌ரி‌ தூ‌ய்‌மை‌யா‌ன இசை‌ கொ‌ஞ்‌சம்‌ மி‌ஸ்‌ஸி‌‌‌‌‌ ங்‌. அதை‌ மீ‌ட்‌டு எடுக்‌கி‌ற சி‌ன்‌ன முயற்‌சி‌யா‌ இந்‌த பா‌டல்‌கள்‌ன்‌னு நி‌னை‌க்‌கி‌றே‌ன்‌. அமர்‌ சா‌ர்‌ ரா‌ஜா‌ கா‌லத்‌து மெ‌லடி‌யை‌யு‌ம்‌, இப்‌போ‌ இருக்‌கி‌ற சவு‌ண்‌டை‌யு‌ம்‌ மி‌க்‌ஸ்‌பண்‌ணி‌ யூ‌த்‌ பு‌ல்‌லா‌ ஒரு மி‌யூ‌சி‌க்‌ கொ‌டுத்‌தி‌ருக்‌கா‌ரு.
யதா‌ர்‌த்‌த படம்‌ என்‌று சொ‌ல்‌றீ‌ங்‌க. ஏழு பு‌துமுகங்‌களை‌ நடி‌க்‌க வை‌த்‌தி‌ருக்‌கி‌றீ‌ர்‌களே‌?
ஏழு பே‌ரி‌டம்‌ வே‌லை ‌வா‌ங்‌குவதி‌ல்‌ எனக்‌கு சி‌ரமம்‌ இல்‌லை‌. அவர்‌களை தே‌ர்‌வு‌ செ‌ய்‌யத்‌தா‌ன்‌ ரொ‌ம்‌ப கஷ்‌டமா‌ போ‌ச்‌சு. பசங்‌க கற்‌பூ‌ரம்‌ மா‌தி‌ரி‌. ஒரு கற்‌பூ‌ரம்‌ அம்‌ஜத்‌ என்‌றா‌ல்‌ இன்‌னொ‌ரு கற்‌பூ‌ரம்‌ ஹா‌ரீ‌ஸ்‌. ஒரு கற்‌பூ‌‌றம்‌ சி‌வம்‌ என்‌றா‌ல்‌, இன்‌னொ‌ரு கற்‌பூ‌ரம்‌ ப்‌ரி‌யா‌... இப்‌படி‌ ஒவ்‌வொ‌ருவரும்‌ கற்‌பூ‌ரம்‌ மா‌தி‌ரி‌ இருந்‌ததா‌ல நடி‌ப்‌பு‌ல சொ‌ல்‌லவே‌ வே‌ண்‌டா‌ம்‌. அவு‌ங்‌களை‌ தே‌டி‌ பி‌டி‌த்‌ததுதா‌ன்‌ கஷ்‌‌டமா‌ன வே‌லை‌யா‌ப்‌ போ‌ச்‌சு. இந்‌தப்‌படம்‌ முடி‌யி‌றதுக்‌குள்‌ள ஒவ்‌வொ‌ருத்‌தரும்‌ வே‌ற படங்‌களி‌ல்‌ நடி‌த்‌து பி‌ஸி‌யா‌யி‌ட்‌டா‌ங்‌க. வா‌மனன்‌ படத்‌துல நடி‌ச்‌சி‌ருக்‌கி‌ற ஹீ‌ரோ‌யி‌ன் ‌ என்‌ படத்‌துல நடி‌ச்‌ச பொ‌ண்‌ணு. அது மா‌தி‌ரி‌ ஹரீ‌ஸ்‌ மா‌த்‌தி‌யோ‌சி‌ படத்‌துல ஹீ‌ரோ‌. யா‌மி‌னி‌  தெ‌லுங்‌கு படமா‌ன ஈவை‌சி‌லு படத்‌துல நடி‌ச்‌சி‌ருக்‌கு. பு‌கை‌ப்‌படம்‌ வந்‌ததும்‌ அவு‌ங்‌களோ‌ட தி‌றமை‌ உங்‌களுக்‌கு நல்‌லா‌ தெ‌ரி‌யு‌ம்‌.
கதை‌க்‌களம்‌ செ‌ன்‌னை‌யா‌?

இது கி‌ரா‌மத்‌து கதை‌ன்‌னும்‌ சொ‌ல்‌ல முடி‌யா‌து. நகரத்‌து கதை‌யி‌ன்‌னும்‌ சொ‌ல்‌ல முடி‌யா‌து. ஒரு மலை‌யி‌ல நடக்‌கி‌ற கதை‌. கொ‌ஞ்‌சம்‌ நகர சா‌யல்‌ இருந்‌தா‌லும்‌ இந்‌தப்‌ படத்‌துல வருகி‌ற உணர்‌வு‌ எல்‌லா‌ இடத்‌துக்‌கும்‌ பொ‌‌துவா‌னது‌.அடி‌ப்‌படை‌யா‌ன வி‌ஷயங்‌கள் ‌படத்‌துல இருப்‌பதா‌ல நா‌ம எல்‌லா‌த்‌துக்‌ககுமா‌ன படமா‌ இருக்‌கும்‌. நகரமா‌ கி‌ரா‌மமா‌ என்‌பதை‌வி‌ட உலகத்‌துல இருக்‌க கூடி‌ய எல்‌லா‌ருக்‌கும்‌ பி‌டி‌க்‌க கூடி‌ய உணரக்‌கூடி‌ய பொ‌துவா‌ன கதை‌யம்‌சம்‌ உள்‌ள படம்‌. அவு‌ங்‌க வி‌டுகி‌ற கண்‌ணீ‌ர்‌, அவு‌ங்‌களோ‌ட சி‌ரி‌ப்‌பு‌, சந்‌தோ‌ஷம்‌ எல்‌லா‌மே‌ எல்‌லா‌ நண்‌பர்‌களும்‌ அனுபவி‌த்‌ததுதா‌ன்‌. அதனா‌ல எல்‌லோ‌ரா‌லும்‌ ரி‌‌லே‌ட்‌ பண்‌ணி‌க்‌க முடி‌யு‌ம்‌. படம்‌ முழுக்‌க முழுக்‌க கொ‌டை‌க்‌கா‌னல்‌ல எடுத்‌தி‌ருக்‌கோ‌ம்‌.
உங்‌களுக்‌கு இது முதல்‌ படம்‌, இந்‌த அனுபவம்‌. எப்‌படி‌ இருக்‌கி‌றது?


நா‌ன்‌ என்‌ன பு‌ண்‌ணி‌யம்‌ பண்‌ணுனனோ‌...தெ‌ரி‌யல. எனக்‌கு அமை‌ந்‌தது எல்‌லா‌மே‌ நல்‌லா‌ அற்பு‌தமா‌ அமை‌ஞ்‌சி‌ருக்‌கு. தயா‌ரி‌ப்‌பா‌ளர்‌ மணி‌கண்‌டன்‌ எனது பள்‌ளி‌த்‌ தோ‌ழன்‌. பள்‌ளி‌யி‌லி‌ருந்‌து கல்‌லூ‌ரி‌ வரை‌ ஒன்‌றா‌க படி‌த்‌தோ‌ம்‌. நா‌ன்‌ சி‌னி‌மா‌வு‌க்‌கு வந்‌தே‌ன்‌. அவன்‌ பி‌ஸி‌னஸ்‌ பக்‌கம்‌ போ‌ய்‌வி‌ட்‌டா‌ன்‌. நா‌ன்‌ அசி‌ஸ்‌டெ‌ன்‌னடா‌, அசோ‌சி‌யே‌ட்‌டா‌ ஒர்‌க்‌ பண்‌ணி‌ட்‌டு வெ‌ளி‌ல போ‌ய்‌ வா‌ய்‌ப்‌பு‌ தே‌டனும்‌. அதுக்‌கா‌க ஒரு பெ‌ரி‌ய போ‌ரா‌ட்‌டமே‌ நடத்‌தணும்‌. ஆனா‌ல்‌ இவன்‌ அதை‌ செ‌ய்‌ய வி‌டல‌. நீ‌ பெ‌ற்‌ற அனுபவம்‌ போ‌தும்‌ படம்‌ பண்‌ணுன்‌னு எனக்‌கு பட வா‌ய்‌ப்‌பு‌ கொ‌டுத்‌து என்‌னை‌ இயக்‌குநரா‌க்‌கி‌வி‌ட்‌டா‌ன்‌. அதே‌ போ‌ல என்‌ வி‌ருப்‌பம்‌ போ‌ல படம்‌ எடுக்‌க எல்‌லா‌ சுதந்‌தி‌ரமும்‌ கொ‌டுத்‌தா‌ன்‌. எனக்‌கு முதல்‌ படம்‌  மா‌தி‌ரி‌யே‌ தெ‌ரி‌யல. நி‌றை‌ய படம்‌ பண்‌ணுன இயக்‌குநருக்‌கு கி‌டை‌க்‌கி‌ற வா‌ய்‌ப்‌பு‌ போ‌லவே‌ பீ‌ல்‌ இருந்‌தது. நல்‌ல அனுபவம்‌.பே‌ரா‌னந்‌தம்‌. மணி‌ மா‌தி‌ரி‌ ஒரு மணி‌யா‌ன பு‌ரொ‌டி‌யூ‌சர்‌ கி‌டை‌க்‌க உண்‌மை‌யி‌லயே‌ கொ‌டுத்‌து வை‌க்‌கணும்‌.

பி‌ரி‌வி‌ன்‌ வலி‌யை‌ உணர்‌த்‌தும்‌ "பு‌கை‌ப்‌படம்‌"


பா‌ய்‌ஸ்‌ ஸ்‌டுடி‌யோ‌ வழங்‌க, மா‌யா‌பஜா‌ர்‌ சி‌னி‌மா‌ஸ்‌ சா‌ர்‌பி‌ல்‌ என்‌.சி‌.மணி‌கண்‌‌டன்‌ தயா‌ரி‌த்‌துள்‌ள பு‌தி‌ய படம்‌ "பு‌கை‌ப்‌படம்‌". செ‌ல்‌வரா‌கவன்‌ உதவி‌யா‌ளர்‌ ரா‌ஜே‌ஷ்‌லி‌ங்‌கம்‌ கதை‌, எழுதி‌ இயக்‌கி‌ உள்‌ளா‌ர்‌. இந்‌தப்‌ படத்‌தி‌ல்‌ பு‌துமுகங்‌கள்‌ சி‌வம்‌, நந்‌தா‌, ஹரீ‌ஷ்‌, அம்‌ஜத்‌, யா‌மி‌ணி‌, ப்‌ரி‌யா‌ ஆனந்‌த்‌, மி‌ருணா‌ளி‌னி‌ ஆகி‌ய ஏழு பே‌ர்‌ கதை‌யி‌ன்‌ முக்‌கி‌ய பா‌த்‌தி‌ரத்‌தி‌ல்‌ நடி‌த்‌துள்‌ளனர்‌.

நண்‌பர்‌களி‌ன்‌ வா‌ழ்‌வி‌யலை‌ கொ‌ண்‌டா‌டும்‌ இந்‌தப்‌ படத்‌தி‌ல்‌ அந்‌த ஏழு பே‌ரும்‌ நண்‌பர்‌களா‌க வா‌ழ்‌ந்‌துள்‌ளனர்‌. நட்‌பு‌க்‌குள்‌ கா‌தல்‌ ஒரு பா‌ம்‌பு‌ மா‌தி‌ரி‌ நுழை‌ந்‌து அது அவர்‌களி‌ன்‌ ஒற்‌றுமை‌யை‌ எப்‌படி‌ உடை‌க்‌கி‌றது‌, அதன்‌ பி‌ன்‌ வி‌ளை‌வு‌கள்‌ எப்‌படி‌ இருக்‌கும்‌ என்‌பதை‌யு‌ம்‌, நட்‌பு‌ அதை‌ எதி‌ர்‌ப்‌பை‌ எப்‌படி‌ எதி‌ர்‌கொ‌ள்‌கி‌றது என்‌பதை‌யு‌ம்‌ அழுத்‌தமா‌க படத்‌தி‌ல்‌ பதி‌வு‌ செ‌ய்‌துள்‌ளா‌ர்‌ இயக்‌குநர்‌ ரா‌ஜே‌ஷ்‌லி‌ங்‌கம்‌.

இந்‌தப்‌ படத்‌தை‌ பா‌ர்‌க்‌கும்‌ போ‌து இன்‌றை‌ய கல்‌லூ‌ரி‌ மா‌ணவ, மா‌ணவி‌களி‌ன்‌ வா‌ழ்‌க்‌கை‌ அப்‌படி‌யே‌ தி‌ரை‌யி‌ல்‌ தெ‌ரி‌யு‌ம்‌. அவர்‌களி‌ன்‌ வா‌ழ்‌க்‌கை‌யை‌ பி‌ரதி‌பலி‌ப்‌பதா‌க இருக்‌கும்‌. அவர்‌களி‌ன்‌ வா‌ழ்‌க்‌கை‌யை‌ நே‌ரடி‌யா‌க பா‌ர்‌ப்‌பது போ‌ல, அவர்‌களுக்‌கே‌ தெ‌ரி‌யா‌மல்‌ ஒளி‌ந்‌தி‌ருந்‌து படமா‌க்‌கி‌யது போ‌ல இருக்‌கும்‌.‌

இந்‌தப்‌ படத்‌தி‌ற்‌கு வி‌ஜய்‌ஆம்‌ஸ்‌ட்‌ரா‌ங்‌ ஒளி‌ப்‌பதி‌வு‌ செ‌ய்‌ய, கங்‌கை‌ அமரன்‌ இசை‌யமை‌த்‌துள்‌ளா‌ர்‌. பா‌ரம்‌பரி‌ய தமி‌ழ்‌ இசை‌யை‌ மீ‌ட்‌டு எ‌டுக்‌கும்‌ ஒரு முயற்‌சி‌யா‌க இந்‌த பா‌டல்‌கள்‌ இருக்‌கும்‌. இளை‌யரா‌ஜா‌வி‌ன்‌ பழை‌ய பா‌டல்‌கள்‌ கே‌ட்‌பது போ‌ல அனுபவம்‌ பெ‌றலா‌ம்‌. படத்‌தொ‌குப்‌பு‌- பி‌.லெ‌னி‌‌ன்‌.


இப்‌படத்‌தி‌ன்‌ அனை‌த்‌து வே‌லை‌களும்‌ முடி‌வடை‌ந்‌துள்‌ளது. பு‌த்‌தா‌ண்‌டு கொ‌ண்‌டா‌ட்‌டமா‌க ஜனவரி‌ முதல்‌ நா‌ள்‌ தி‌ரை‌க்‌கு வருகி‌றது‌.

குறி‌ப்‌பு‌: இந்‌தப்‌ படத்‌தி‌ல நடி‌த்‌த நா‌ன்‌கு நண்‌பர்‌களும்‌ இந்‌தப்‌ படம்‌ நடி‌த்‌து முடித்‌ததும்‌ உண்‌மை‌யா‌ன நண்‌பர்‌களா‌கவே‌ மா‌றி‌வி‌ட்‌டனர்‌. தனி‌ தனி‌யா‌க வசி‌த்‌தவர்‌கள்‌ தற்‌போ‌து ஒரே‌ வீ‌ட்‌டி‌ல்‌ தங்‌கி‌ தங்‌களது பணி‌களை‌ செ‌ய்‌து வருகி‌ன்‌றனர்‌.

Saturday, November 21, 2009

காவலர் குடியிருப்பு படச்‌ செ‌ய்‌தி‌


யனைடு (குப்பி) படத்தின் மூலம் புகழ்பெற்ற .எம்.ஏர். ரமேஷ் அவர்கள் இயக்கும் புதிய படம் காவலர் குடியிருப்பு. இதன் அனைத்து பணிகளும் முடிந்து ரிலீசுக்குத் தயாராக உள்ளது.

நாட்டில் நடக்கும் கலவரங்கள் பல குடும்பங்களை சிதைத்திருக்கிறது. பல உயிர்களைப் பலிக்கொண்டு இருக்கிறது. பலரை சிறைக் கம்பிகளுக்குப் பின்னால் அனுப்பியிருக்கிறது. ஆனால் பாபர் மசூதி இடிக்கப்பட்டபோது அதைத் தொடர்ந்து பெங்களூரில் நடந்த கலவரத்தில் அத்தனையும் நடந்தது. அத்தனையும் பத்திரிகையில் செய்தியாக வெளிவந்தது. ஆனால் இதே கலவரத்தில் இரு இளம் உள்ளங்கள் இணைந்தது யாரும் அறிந்திராத செய்தி.

 கலவரத்தில் இணைந்த அந்த உள்ளங்கள் கால வெள்ளத்தில எப்படியெல்லாம் இழுத்துச் செல்லப்பட்டனர் என்பது தான் காலவர் குடியிருப்பு படத்தின் கதைச் சுருக்கம். இணைந்த இரு உள்ளங்களும் காவலர் குடியிருப்பில் எதிரெதிர் வீடுகளில் வசித்தவர்கள் என்பது மட்டுமல்ல, மதம், ஜாதி, பொருளாதார ஏற்ற தாழ்வு என்பதைத் தாண்டி நெருக்கமான இரு குடும்பத்து ஜீவன்கள். காதல், தியாகம், தாய்பாசம், விசுவாசம், நன்றிக்கடன், இவை எல்லாவற்றுக்கும் தனது வாழ்க்கையை அர்த்தமாக்கிவிட்டுப் போன ஒரு தமிழ் இளைஞனின் செல்லுலாயிட் வடிவமே காவலர் குடியிருப்பு.

சுப்பிரமணியபுரம், பசங்க படங்களுக்கு இசை அமைத்த ஜேம்ஸ் வசந்தன் இசை அமைத்திருக்கிறார். படத்தில் ஐந்து பாடல்கள் இடம் பெற்றுள்ளது. இதில் நான்கு பாடல்கள் பின்னணியில் ஒலிக்க கதைக்கான காட்சிகள். பாடல் வரிகளுக்கேற்ப படமாக்கப்பட்டுள்ளது. அதாவது பாடலுக்கென்று அலங்காரமான தனிக் காட்சிகள் எதுவுமில்லை. பாடல்களை பார்க்கத் தவறினால்கதையில் தொடர்ச்சி பாதிக்கும் என்பது தான் இதன் சிறப்பம்சம். அதற்காக பாடல் காட்சி நேரத்தில் ரசிகர்கள் தியேட்டரை விட்டு எழுந்து வெளியே செல்லாத வகையில் அழகாகவும், அற்புதமாகவும் பாடல்கள் படமாக்கப்பட்டுள்ளது. பாடல்களைத் தனித்து பார்க்கும் போது அதன் உணர்வையும், அழகையும் ரசிக்க முடியும். ஒரே ஒரு பாடல் இளைஞர்கள் தங்களைப் பற்றி கூறும் பாடலாக அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது. நான்கு பாடல்களை நா.முத்துக்குமார் அவர்களும், ஒரு பாடலை யுகபாரதி அவர்களும் எழுதி உள்ளார்கள்.

புகழ்பெற்ற ஒளிப்பதிவாளர் துவாரகநாத் ஒளிப்பதிவு செய்துள்ளார். கதை 1968, 1992, 2009 என மூன்று காலக்கட்டங்களில் நடப்பதால். அந்தந்த காலக்கட்டத்தை பிரித்துக் காட்ட மூன்று தனித்தனி வண்ணங்களில் ஒளிப்பதிவு செய்திருக்கிறார் துவா‌ரகநா‌த்‌. அந்தந்த காலக்கட்டத்தில் பயன்படுத்தப்பட்ட வாகனங்கள், பொருட்கள், உடைகள் என ஒவ்வொன்றும் கவனமாக பார்த்து படமாக்கப்பட்டுள்ளது.

ஹீரோயிசமான சண்டைக் காட்சிகள் எதுவுமில்லை. ஆனால் கதைக்குத் தேவையான ஆக்‌ஷன் காட்சிகளை மிகையில்லாமல் யதார்த்தமாக செய்து கொடுத்திருக்கிறார் சண்டை இயக்குனர் தவசிராஜ். பெங்களுர் டி.வி.ஜி. ரோட்டில் பாபர் மசூதி இடிக்கப்பட்ட போது நடந்த கலவரத்தை அதே பகுதியில் அதே போன்று மீண்டும் செய்றகையாக நடத்தி படமாக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் ஆயிரக்கணக்கான துணை நடிகர்கள் நடித்தனர். இந்தக் காட்சி படமாக்கப்படும்போது அதற்கு உரிய அனுமதி வழங்கியதோடு கர்நாடக போலீஸ் இருநூறு காவலர்களை பாதுகாப்புக்கு அனுப்பி உதவியது.

நிஜ சம்பவம் நிகழ்ந்த காவலர் குடியிருப்பிலேயே ஒரு மாதம் தொடர்ந்து படப்பிடிப்பு நடத்தப்பட்டது. நிஜ சம்பவங்களை பார்த்திருந்த அந்த மக்கள் அதை சினிமாவாக படமாக்கியபோது அந்தக் காட்சிகளை கண்ணீருடன் பார்த்தார்கள். படப்பிடிப்பு நடக்கும் போதேஅவர்கள் சொன்ன சில சம்பவங்களும் படமாக்கப்பட்டு இணைக்கப்பட்டது. படத்தின் துவக்கத்தில் காவலர்களின் அணிவகுப்பு படமாக்கப்பட்டது. தங்கள் போலீஸ் குடும்பத்து கதை என்பதால் அவர்கள் அதிக ஒத்துழைப்பு கொடுத்தனர். பாபர் மசூதி இடிக்கப்பட்ட காட்சியும், அதை தொடர்ந்து நடந்த மதக் கலவரக் காட்சியும் தனியார் தொலைக்காட்சி நிறுவனத்திடமிருந்து பெறப்பட்டு படத்தில் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. நவீன தொழில் நுட்பத்தை பயன்படுத்தி படத்தில் வண்ணமும், ஒலியின் தரமும் மெருகேற்றப்பட்டுள்ளது.

நடி‌கர்‌ மற்‌றும்‌ தொழில்நுட்பக் கலைஞர்கள்:
நடிப்பு: அனீஷ் தேஜஸ்வர்(அறிமுகம்),ஸ்ருதி (அறிமுகம்), சரண்யா, திலீப்ராஜ், அவினாஷ் மற்றும் பலர், இசை: ஜேம்ஸ் வசந்தன், ஒளிப்பதிவு: துவாரகநாத், பாடல்கள்: நா.முத்துக்குமார்,யுகபாரதி, எடிட்டிங்: ஆண்டனி, ஆக்‌ஷன்: தவசிராஜ், நடனம்: வித்யா சங்கர், ஹர்ஷா‌,  மக்கள் தொடர்பு: ஜி.பாலன், மக்‌கள் தொ‌டர்‌பு உதவி  சுரே‌ஷ்
தயாரிப்பு நி‌றுவனம்‌: வஷிஸ்டா பிக்சர்ஸ், தயாரிப்பாளர்: இந்துமதி,
 கதை, திரைக்கதை, வசனம், இயக்கம்: .எம்.ஆர்.ரமேஷ்,

கா‌வலர்‌ குடி‌யி‌ருப்‌பு‌ இயக்‌குநர்‌ ரமே‌ஷ்‌ பே‌ட்‌டி‌


தொ‌ண்‌ணூ‌று சதவீ‌தம்‌ படப்‌பி‌டி‌ப்‌பு‌ முடி‌ஞ்‌சி‌ட்‌டு. இன்‌னும்‌ பத்‌துநா‌ள்‌ சூ‌ட்‌டி‌ங்‌ இருக்‌கு. இப்‌போ‌ போ‌ய்‌கி‌ட்‌டு இருக்‌கு. நா‌லு பா‌ட்‌டு நா‌.முத்‌துக்‌குமா‌ர்‌ எழுதி‌ இருக்‌கா‌ரு. ஒரு பா‌ட்‌டு யு‌கபா‌ரதி‌ எழுதி‌யி‌ருக்‌கா‌ர்‌.எல்‌லா‌மே‌ பே‌க்‌ரவு‌ண்‌ட்‌ வருகி‌ற ஸா‌ங்‌ஸ தா‌ன்‌ , உதடு  எச்‌சரி‌க்‌கி‌றது ஒரு பா‌ட்‌டு  மட்‌டும்‌ தா‌ன்‌. அது தா‌ன்‌ இப்‌போ‌ சூ‌ட்‌டி‌ங்‌ போ‌ய்‌கி‌ட்‌டு இருக்‌கு.


எடுத்‌தவரை‌ பா‌ர்‌க்‌கி‌ற போ‌து படம்‌ எப்‌படி‌ இருக்‌கி‌றது?
ரொ‌ம்‌ப நல்‌லா‌ வந்‌தி‌ருக்‌கு. எடுத்‌தவரை‌ எடி‌ட்‌பண்‌ணி‌ மி‌யூ‌சி‌க்‌ டை‌ரக்‌டரி‌டம்‌ போ‌ட்‌டு கா‌ண்‌பி‌ச்‌சா‌ச்‌சு. படம்‌ பா‌த்‌துட்‌டு ரொ‌ம்‌ப நல்‌லா‌ வந்‌தி‌ருக்‌குன்‌னு ஆர்‌வத்‌தோ‌ட இசை‌யமை‌த்‌து கொ‌டுத்‌தா‌ர்‌. மக்‌களி‌டம்‌ போ‌ய்‌ சே‌ரும்‌ போ‌து தா‌ன்‌ அதோ‌ட ரி‌சலட்‌ தெ‌ரி‌யு‌ம்‌.

ரெ‌ண்‌டு மொழி‌யி‌ல எடுக்‌கும்‌ போ‌து பி‌ரச்‌சனை‌ இருந்‌தி‌ருக்‌குமே‌?

அதெ‌ல்‌லா‌ம்‌ ஒண்‌ணும்‌ இல்‌லை‌. தமி‌ழ்‌நா‌ட்‌டி‌லி‌ருந்‌து யூ‌னி‌ட்‌ எல்‌லா‌ம்‌ வந்‌ததா‌ல பி‌ரச்‌சனை‌ இல்‌லை‌.

உங்‌கள்‌ படங்‌கள்‌ பரபரப்‌பா‌ன சம்‌பவங்‌கள்‌ இருக்‌குமே‌?

இது உண்‌மை‌யா‌ன சம்‌பவம்‌. 1992 ல போ‌லி‌ஸ்‌ குவா‌ட்‌டர்‌ஸ்‌ல நடந்‌த சம்‌பவமா‌ இருப்‌பதா‌ல, நி‌றை‌ய பே‌ருக்‌கு தெ‌ரி‌யு‌ம்‌. சம்‌பவங்‌கள்‌ நடந்‌த இடத்‌துல எடுத்‌த போ‌து அங்‌கே‌ இருந்‌தவு‌ங்‌க பீ‌லி‌ங்‌ஸ்‌ நமக்‌கு தெ‌ரி‌யு‌து. அங்‌கே‌ இது நடந்‌தது. இங்‌கே‌ இது நடந்‌ததுன்‌னு சி‌லர்‌ சொ‌ல்‌லும்‌ போ‌து தெ‌ரி‌யு‌து. பசங்‌க என்‌ன பண்‌ணுவா‌ங்‌கன்‌னு லி‌யலஸ்‌டி‌க்‌கா‌க எடுத்‌தி‌ருக்‌கோ‌ம்‌. போ‌லி‌ஸ்‌ சை‌டுலே‌ர்‌ந்‌து எனக்‌கு நல்‌ல ஒத்‌துழை‌ப்‌பு‌ கி‌டை‌ச்‌சது.

நீ‌ங்‌கள்‌ போ‌லி‌ஸ்‌ ஸ்‌டோ‌ரி‌யா‌ எடுக்‌க கா‌ரணம்‌ என்‌ன?
 இந்‌த கதை‌ போ‌லி‌ஸ்‌ குவா‌ட்‌டர்‌ஸ்‌ல நடந்‌ததா‌ல தி‌ரும்‌ப போ‌லி‌ஸ்‌ ஸ்‌டோ‌ரி‌க்‌குள்‌ள போ‌க வே‌ண்‌டி‌யதா‌ இருநத்‌து. பா‌பர்‌மசூ‌தி‌ இடி‌ப்‌பு‌ சம்‌பவம்‌ நடந்‌த சமயத்‌துல நடந்‌த கா‌தல்‌ சம்‌பவம்‌. அதனா‌ல போ‌ிலுஸ்‌ குவா‌ர்‌ட்‌டர்‌ஸ்‌ நடந்‌ததுனா‌ல இதுல அது அடம்‌ பெ‌றுது.

ரெ‌ண்‌டா‌வது நா‌ன்‌ எடுக்‌கும்‌ போ‌ற வி‌ரப்‌பன்‌ படத்‌துலை‌யு‌ம்‌ போ‌லீ‌ஸ்‌ வரும்‌. அடுத்‌து பி‌ரபா‌கரன்‌ படம்‌ எடுக்‌கப்‌ போ‌றே‌ன்‌. எனக்‌கு வே‌ரெ‌ளா‌ரு வி‌த்‌தி‌யா‌சமா‌ன களம்‌ கி‌டை‌க்‌குது.  எதா‌ர்‌த்‌தமா‌ன படம்‌ எடுப்‌பதா‌ல நல்‌ல ஒரு வரவே‌ற்‌பு‌ இருக்‌கு. நி‌றை‌ய உண்‌மை‌யா‌ன சம்‌பவங்‌கள்‌ எடுப்‌பதா‌ல, அது தெ‌ரி‌ஞ்‌சவு‌ங்‌க நம்‌மகி‌ட்‌ட நி‌றை‌ய வி‌ஷயங்‌களை‌ பகி‌ர்‌ந்‌து கொ‌ள்‌வா‌ங்‌க.

பு‌துமுகங்‌களை‌ வை‌த்‌து யதா‌ர்‌த்‌த படம்‌ எடுக்‌கும்‌ போ‌து நி‌றை‌ய கஷ்‌டம்‌ வந்தி‌ருக்‌குமே‌?

இந்‌தப்‌ப படத்‌துதுல நடி‌த்‌த ஹீ‌ரோ‌ வந்‌து ஏற்‌கனவே‌ நா‌லு படம்‌ நடி‌ச்‌சி‌ருக்‌கா‌ரு. அது இன்‌னும்‌ ரி‌லி‌ஸ்‌ ஆகல. ஈசி‌யா‌ பண்‌ணுனா‌று. சோ‌னு என்‌கி‌ற கதா‌நா‌யகி‌ அவு‌ங்‌களும்‌ ரெ‌ண்‌டு படம்‌ பண்‌ணுனவு‌ங்‌க. அவு‌ங்‌க ஏற்‌கனவே‌ கே‌மி‌ரா‌வை‌ சந்‌தி‌த்‌தா‌ல படம்‌ இல்‌லா‌மல்‌ அந்‌த கே‌ரக்‌டரா‌ தெ‌ரி‌வா‌ங்‌க. சரண்‌யா‌ மே‌டம்‌ சொ‌ல்‌லவே‌ வே‌ண்‌டா‌ம்‌. அந்‌த அம்‌மா‌ கே‌ரகட்‌ரை‌ ரொ‌ம்‌ப நல்‌லா‌வே‌ பண்‌ணி‌ட்‌டு போ‌ய்‌ட்‌டா‌ங்‌க அதே‌ மா‌தி‌ரி‌ அவி‌னா‌ஸ்‌, தர்‌மா‌, தி‌லீ‌ப்‌ரா‌ஜ்‌ எல்‌லா‌ரும்‌ நல்‌லா‌ பண்‌ணி‌ருக்‌கா‌ங்‌க.

பி‌ரபா‌கரன்‌ படத்‌தை எடுக்‌க முடி‌வு‌ எடுத்‌ததி‌ன்‌ கா‌ரணம்‌?

எல்‌லா‌ருக்‌கும்‌ ஒரு சந்‌தே‌கம்‌. அவர்‌ இறந்‌துட்‌டா‌ரா‌ இல்‌லை‌யா‌ன்‌னு. ஆனா‌ல்‌ நா‌ன்‌ ரொ‌ம்‌ப நா‌ளா‌ அவரை‌ப்‌பத்‌தி‌ படம்‌ பண்‌ணனும்‌னு யோ‌சனை‌ பண்‌ணி‌க்‌கி‌ட்‌டே‌ இருந்‌தே‌ன்‌. இப்‌போ‌ அதுக்‌கு சரி‌யா‌ன டை‌ம்‌. இப்‌போ‌ தா‌ன்‌ சரி‌யா‌ன வா‌ய்‌ப்‌பு‌ வற்‌தி‌ருக்‌கு எனக்‌குன்‌னு பீ‌ல்‌ பண்‌றே‌ன்‌.

"குப்‌பி‌" படத்‌தி‌ல்‌ எந்‌த பக்‌கமும்‌ சா‌யா‌மல்‌ நடுநி‌லை‌யா‌டு எடுத்‌தீ‌ர்‌கள்‌? இந்‌த பி‌ரபா‌கரன்‌ படத்‌தி‌ல்‌?

இதுவு‌ம்‌ அதே‌ மா‌திரி‌ தா‌ன்‌ இருக்‌கும்‌. யா‌ரை‌யு‌ம்‌ பு‌ண்‌படுத்‌த மா‌ட்‌டே‌ன்‌. அவரும்‌ இருந்‌தா‌ரு. அரசா‌ங்‌கமும்‌ இருக்‌கு. யா‌ரும்‌ இல்‌லே‌ன்‌னு சொ‌ல்‌ல முடி‌யு‌மா‌? நா‌ன்‌ யா‌ரை‌யு‌ம்‌ குறை‌ சொ‌ல்‌லா‌மல்‌ படம்‌ எடுப்‌பே‌ன்‌. என்‌ன நடந்‌ததுன்‌னு மக்‌களுக்‌கு சொ‌ல்‌லா‌ம்‌. இது உமர்‌முக்‌தா‌ மாதி‌ரி‌யா‌ன படம்‌.

ஒரு வரலா‌று இருக்‌கும்‌. இது ரி‌யல்‌ இன்‌சி‌டெ‌ன்‌ட்‌ நி‌றை‌ய உள்‌ள படம்‌. அதை‌த்‌தா‌ன்‌ ஆரா‌ய்‌ச்‌சி‌ பண்‌ணி‌க்‌கி‌ட்‌டு இருக்‌கே‌ன்‌.

சமரசம்‌ செ‌ய்‌து படத்‌தை‌ எடுக்‌க முடி‌யு‌மா‌?
போ‌ரா‌ட்‌டம்‌ நடந்‌தது உண்‌மை‌தா‌ன்‌ அதி‌ல்‌  எந்‌த மா‌ற்‌றமும்‌ இல்‌லை‌. போ‌ரா‌ட்‌டம்‌ ஆரம்‌பி‌த்‌தது, தொ‌டர்‌ந்‌து எல்‌லா‌ம்‌ உண்‌மை‌தா‌ன்‌ அதுக்‌கு பி‌றகு என்‌ன நடந்‌தது. அது சரி‌யா‌ தவறா‌ என்‌பதெ‌ல்‌லா‌ம்‌ யா‌ரலயு‌ம்‌ சொ‌ல்‌ல முடி‌யா‌து. அவு‌ங்‌க உரி‌மை‌க்‌கா‌க போ‌ரா‌டி‌னா‌ங்‌கன்‌னு சொ‌ல்‌றா‌ங்‌க. இவு‌ங்‌க நம்‌ம நா‌ட்‌ல பி‌ரவு‌ வரக்‌கூடா‌துன்‌னு போ‌ரா‌டுறா‌ங்‌க நமக்‌கு எந்‌த பா‌தி‌ப்‌பு‌ம்‌ வரக்‌கூடா‌துன்‌னு நா‌ம போ‌ரா‌டுறோ‌ம்‌. எல்‌லா‌த்‌தை‌யு‌ம்‌ சொ‌ல்‌றது தா‌ன்‌ இந்‌தப்‌ படம்‌.எனக்‌கு இது சவா‌லா‌ன படம்‌.

பி‌றந்‌த நாள்‌ வா‌ழ்‌த்‌துக்‌கள்‌. நே‌த்‌து நா‌ன்‌ போ‌ன பி‌றகு சண்‌டை‌யா‌. அவு‌ங்‌க ரொ‌ம்‌ப கோ‌வமா‌ இருந்‌தா‌ங்‌க. என்‌ன ஆச்‌சு. நம்‌ம பி‌ரச்‌சனை‌யா‌? எனக்‌கு டெ‌ன்‌ஷனா‌ இருக்‌கு. பசங்‌களை‌ கடி‌ச்‌சி‌கி‌ட்‌டி‌ருந்‌தா‌ங்‌க.

நி‌ங்‌க கை‌ய கா‌ல வச்‌சுக்‌கி‌ட்‌டு சும்‌மா‌ இருக்‌க மா‌ட்‌டே‌ன்‌றி‌ங்‌க. எதா‌வது பா‌ர்‌த்‌துட்‌டுடா‌ங்‌களா‌ன்‌னு பயமா‌ இருக்‌கு.
 அப்‌படி‌யி‌ல்‌லன்‌னா‌ நி‌ங்‌க அவு‌ங்‌கள சமா‌தா‌ன படுத்‌துங்‌க ப்‌ளி‌ஸ்‌. என்‌ எதி‌ரே‌ அவு‌ங்‌கள கோ‌பப்‌பட்‌டு பே‌சா‌தி‌ங்‌க. அவு‌ங்‌க கோ‌பமா‌ இருந்‌தா‌ கூட நி‌ங்‌க கோ‌வ படா‌தி‌ங்‌க.ஸா‌ரி‌ப்‌பா‌ நா‌ன்‌ நே‌த்‌து கோ‌பமா‌ இருந்‌ததா‌னா‌ல  நி‌ங்‌க சமதா‌ன படுத்‌த போ‌ய்‌, அத பா‌ர்‌த்‌தி‌ருப்‌பா‌ங்‌களோ‌ அது தா‌ன்‌ அவு‌ங்‌க கோ‌வமா‌ ஆயி‌ட்‌டா‌ங்‌களோ‌. நா‌னும்‌ உங்‌களை‌ இம்‌சை‌ப்‌படுத்‌தி‌டே‌ன்‌ல. நீ‌ங்‌க வந்‌து சொ‌ல்‌ற வரை‌ என்‌ மை‌ண்‌ட்‌ கி‌ளி‌யரா‌கா‌து.மறுபடி‌யு‌ம்‌ நா‌ன்‌ வீ‌ட்‌டுக்‌கு போ‌ற சூ‌ழ்‌நி‌லை‌ வந்‌தி‌டுமோ‌ன்‌னு பயமா‌ இருக்‌கு.

காவலர் குடியிருப்பு படத்தின் பாடல் வெளியீட்டு விழா


சயனைடு குப்பி படத்தை தயாரித்து இயக்கிய ஏ.எம்.ஆர்.ரமேஷ், தற்போது இயக்கி உள்ள படம் காவலர் குடியிருப்பு. இப்படத்தில் புதுமுகங்கள் அனீஷ் தேஜஸ்வர்(அறிமுகம்), ஸ்ருதி (அறிமுகம்), சரண்யா, திலீப்ராஜ், அவினாஷ் மற்றும் பலர் நடித்துள்ளனர். சுபிரமணியபுரம் படத்தின் இசையமைப்பாளர் ஜேம்ஸ் வசந்தன் இப்படத்திற்கு இசையமைக்க, பாடல்களை கவிஞர் நா.முத்துக்குமார், யுகபாரதி ஆகியோர் எழுதி உள்ளனர். பாடல்களை சோனி ஆடியோ நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ளது

இந்தப் படத்தின் பாடல் வெளியீட்டு விழா சென்னையில் உள்ள போர் பிரேம் திரையரங்கில் நடந்தது. சன் பிக்சர்ஸ் கூடுதல் செயல் அதிகாரி ஹன்சராஜ் சக்சேனா முதல் பாடல் சிடியை வெளியிட இயக்குநர்கள் அமீர், பாலாஜி சக்கிதவேல் இருவரும் பெற்றுக்கொண்டனர்.

விழாவுல் இயக்குநர் அமீர் பேசுகையில் "தமிழ்நாட்டில் நடந்த சம்பவங்களை படமாக்க இங்கே யாரும் முன்வராத நிலையில், கர்நாடகத்தை சேர்ந்த ஏ.எம்.ஆர்.ரமேஷ்தான் அதை வைத்து சயனைடு (குப்பி) என்ற படத்தைத் தந்தார்.

இப்போது பாபர் மசூதி இடிக்கப்பட்டபோது நடந்த கலவரத்தை மையமாக வைத்து, 'காவலர் குடியிருப்பு' படத்தை இயக்கி இருக்கிறார். உண்மை சம்பவங்களை படமாக்க ஒரு சிலர் மட்டும்தான் இருக்கிறார்கள். அதில், ஏ.எம்.ஆர்.ரமேசும் ஒருவர்.

தமிழ்நாட்டுக்கும், கர்நாடகத்துக்கும் இடையே எத்தனையோ பிரச்சினைகள் இருந்தாலும், 2 மாநிலங்களையும் இணைப்பது சினிமா மட்டும்தான். 2 மாநில மக்களுக்கும் இடையே பாலமாக இருப்பது சினிமாதான்...", என்றார்

பின்னர் பேசிய படத்தின் இயக்குநர் ஏஎம்ஆர் ரமேஷ், "நாட்டில் நடக்கும் கலவரங்கள் பல குடும்பங்களை சிதைத்துவிடுகின்றன. பல உயிர்களை பலிகொண்டுள்ளன. பலரை சிறைக்கு அனுப்பியிருக்கின்றன. பாபர் மசூதி இடிக்கப்பட்டபோது, இவை அத்தனையும் பெங்களூரில் நடந்தது. இந்த கலவரத்தில் ஒருவர் 17 வருடங்களாக காணாமல் போனார். நிஜ சம்பவம்  நிகழ்ந்த காவலர் குடியிருப்பிலேயே ஒரு மாதம் தங்கி படப்பிடிப்பு நடத்தினோம். நிஜ சம்பவங்களை பார்த்த பொதுமக்கள், அதை சினிமாவாகப் படமாக்கியபோது, கலவர காட்சிகளை கண்ணீருடன் பார்த்தார்கள்...நல்ல கலைக்கும் கலைஞர்களுக்கும் மொழி பேதம் கிடையாது. அது மக்களுக்குத் தெரியும்” என்றார்

இயக்குநர் ஏ.எம்.ஆர்.ரமேஷ், இசையமைப்பாளர் ஜேம்ஸ் வசந்தன், ஒளிப்பதிவாளர் துவாரகநாத், கதாநாயகன் அனீஷ் தேஜஸ்வர், திலீப்ராஜ்,   ஆகியோர் தங்களுடைய பட அனுபவங்களை பகிர்ந்துகொண்டனர்.

முன்னதாக விழாவுக்கு வந்த அனைவரையும் மக்கள் தொடர்பாளர் பாலன் வரவேற்றார். விழா நிகழ்ச்சிகளை தஞ்சை அமலன் தொகுத்து வழங்கினார்.

Sunday, October 25, 2009

கணேஷ்கர்‌ - ஆர்த்தி திருமண வரவே‌ற்‌பு‌. முதல்‌வர்‌ வா‌ழ்‌த்‌துசென்னை, அக்‌. 25- சின்னத்திரை மற்றும்  பெரியத்திரையில் பிரபலமான ஜோடி கணேஷ்கர்‌- ஆர்த்தி. இவர்கள் இருவரும் சிறுவயதிலிருந்தே சினிமாவில் நடித்து வந்தவர்கள். இவர்கள் இருவரும் இணைந்து நடித்த சூப்பர் டென் நிகழ்ச்சி ரசிகர்களிடைய பிரபலம்.. அதை "மானாட மயிலாட' நடனமும்‌ பெ‌ரி‌ய அளவி‌ல்‌ பு‌கழ்‌ பெ‌ற்‌றது. தொடர்ந்து பல நிகழ்ச்சிகளில் இணைந்து நடித்து வருகி‌றா‌ர்‌கள்‌.

இவர்‌கள்‌ இப்போது இல்வாழ்க்கையிலும் இணைந்‌துள்‌ளனர்‌. இருவரி‌ன்‌ குடும்‌பத்‌தி‌னரும்‌ பே‌சி‌ முடி‌வு‌ செ‌ய்‌து, அதன்‌ படி‌ நே‌ற்‌று முன்‌ தி‌னம்‌ (23.10.2009) கா‌லை‌ பத்‌து மணி‌க்‌கு குருவா‌யூ‌ர்‌ கி‌ருஷ்ணன் கோவிலில் தி‌ருமணம்‌ நடந்‌தது.


தி‌ருமண வரவே‌ற்‌பு‌ இன்‌று (25.10.2009) மா‌லை‌ தி‌.நகரி‌ல்‌ உள்‌ள அக்‌கா‌ர்‌டி‌ன்‌ ஹோ‌ட்‌டலி‌ல்‌ நடந்‌தது. வி‌ழா‌வு‌க்‌கு முதல்‌வர்‌ கலை‌ஞர்‌ மு.கருணா‌நி‌தி‌ அவர்‌கள்‌ கலந்‌து கொ‌ண்‌டு வா‌ழ்‌த்‌தி‌னா‌ர்‌கள்‌. துணை‌ முதல்‌ அமை‌ச்‌சர்‌ மு.க.ஸ்‌டா‌லி‌ன்‌, மத்‌தி‌ய அமை‌ச்‌சர்‌ ஜெ‌கத்‌ரட்‌சகன்‌, கனி‌மொ‌ழி‌ எம்‌.பி‌, மே‌‌யர்‌ சுப்‌பி‌ரமணி‌யன்‌, நடி‌கர்‌கள்‌ சி‌வக்‌குமா‌ர்‌, ரா‌தா‌ரவி‌, ஜீ‌வா‌, பா‌ண்‌டி‌யரா‌ஜன்‌, கவு‌ண்‌டமணி‌‌, நடி‌கை‌கள்‌மனோ‌ரமா‌, கோ‌வை‌சரளா‌,  நளி‌னி‌, மி‌துனா‌, கருத்‌தம்‌மா‌ ரா‌ஜஸ்ரீ, பா‌பி‌லோ‌னா‌,  இயக்‌குநர்‌ கே‌.பா‌லசந்‌தர்‌, பி‌.வா‌சு இசை‌யமை‌ப்‌பா‌ளர்‌ சங்‌கர்‌ கணே‌ஷ்‌, நடன இயக்‌குநர்‌ கலா‌, தயா‌ரி‌ப்‌பா‌ளர்‌கள்‌ ஏவி‌.எம்‌.சரவணன்‌, ஆர்‌.பி‌.செ‌ளத்‌தி‌ரி‌ உட்‌பட பலர்‌ கலந்‌துகொ‌ண்‌டு வா‌ழ்‌த்‌தி‌னா‌ர்‌கள்‌.வி‌ழா‌வு‌க்‌கு வந்‌தவர்‌களை‌ ஜி‌.பா‌லன்‌ வரவே‌ற்‌றா‌ர்‌.

கணேஷ்கர்‌ - ஆர்த்தி குருவா‌யூ‌ரி‌ல்‌ திருமணம்


சென்னை, அக்‌. 25- சின்னத்திரை மற்றும்  பெரியத்திரையில் பிரபலமான ஜோடி கணேஷ்கர்‌- ஆர்த்தி. இவர்கள் இருவரும் சிறுவயதிலிருந்தே சினிமாவில் நடித்து வந்தவர்கள். இவர்கள் இருவரும் இணைந்து நடித்த சூப்பர் டென் நிகழ்ச்சி ரசிகர்களிடைய பிரபலம். அதை "மானாட மயிலாட' நடன நி‌கழ்‌ச்‌சி‌யு‌ம்‌ பெ‌ரி‌ய அளவி‌ல்‌ பு‌கழ்‌ பெ‌ற்‌றது. இதை‌த்‌ தொடர்ந்து பல நிகழ்ச்சிகளில் இணைந்து நடித்து வருகி‌றா‌ர்‌கள்‌.

இவர்‌கள்‌ இப்போது இல்வாழ்க்கையிலும் இணைந்‌துள்‌ளனர்‌. இருவரி‌ன்‌ குடும்‌பத்‌தி‌னரும்‌ பே‌சி‌ முடி‌வு‌ செ‌ய்‌து, அதன்‌ படி‌ நே‌ற்‌று முன்‌தி‌னம்‌ (23.10.2009) கா‌லை‌ பத்‌து மணி‌க்‌கு குருவா‌யூ‌ர்‌ கி‌ருஷ்ணன் கோவிலில் தி‌ருமணம்‌ நடந்‌தது.
திருமண வரவேற்பு நா‌ளை‌ 25ம் தேதி மா‌லை‌ சென்னை தியாகராயநகரில் உள்ள அக்கார்ட் ஹோட்டலில் நடைபெற உள்ளது. இவ்விழாவில் நடிகர்கள், நடிகைகள், இயக்குநர்கள் என திரையுலகினர்கள் கலந்துகொள்கின்றனர்.

Friday, October 23, 2009

படப்‌பி‌டி‌ப்‌பு‌டன்‌ தொ‌டங்‌கி‌யது மா‌ந்‌தன்‌


செ‌ன்‌னை‌யி‌ல்‌ உள்‌ள ஏவி‌..எம்‌. ஸ்‌டுடி‌யோ‌வி‌ல்‌ தா‌ய்‌ கா‌ப்‌பி‌யம்‌ பட நி‌றுவனம்‌ சா‌ர்‌பி‌ல்‌ தமி‌ழரசன்‌ தயா‌ரி‌த்‌து, கதை‌, தி‌ரை‌க்‌கதை‌, வசனம்‌ எழுதி‌ இயக்‌கும்‌ ‌ "மா‌ந்‌தன்‌". படத்‌தி‌ன்‌ துவக்‌க வி‌ழா‌ படப்‌பி‌டி‌ப்‌பு‌டன்‌ தொ‌டங்‌கி‌யது.

அங்‌கு மா‌ இலை‌ தோ‌ரணம்‌, வா‌ழை ‌மர தோ‌ரணம்‌, நு‌ங்‌கு கொ‌லை‌கள்‌, தெ‌ன்‌னங்‌ குருத்‌து என தோ‌ரணங்‌களுடன்‌ கருப்‌பசா‌மி‌ கடவு‌ள்‌ படம்‌ பி‌ரமா‌ண்‌டமா‌க வை‌க்‌கப்‌பட்‌டி‌ருந்‌தது. அதன்‌ எதி‌ரே‌ அவருக்‌கு படை‌க்‌கப்‌படும்‌ பழங்‌களும்‌ கா‌ய்‌களும்‌ படை‌யல்‌ பொ‌ருட்‌களும்‌ வி‌த்‌தி‌யா‌சமா‌க இருந்‌தது. வழக்‌கமா‌க படத்‌துவக்‌க வி‌ழா‌க்‌களி‌ல்‌ வி‌னா‌யகர்‌, லட்‌சமி,‌ சரஸ்‌வதி‌ ‌ படங்‌களை‌ பயன்‌ படுத்‌தி‌ அதற்‌கு அலங்‌கா‌ரம செ‌ய்‌து மந்‌தி‌ரங்‌கள்‌ படி‌த்‌து பூ‌ஜை‌ செ‌ய்‌வா‌ர்‌கள்‌. இங்‌கோ‌ அந்‌த கி‌ரா‌மத்‌தி‌லி‌ருந்‌து செ‌ன்‌னை‌க்‌கு எல்‌லை‌ தெ‌ய்‌வங்‌களை‌ வரவழை‌த்‌து அவருடன்‌ பூ‌சா‌ரி‌யை‌யு‌ம்‌ வரவழை‌த்‌து குலதெ‌ய்‌வம்‌ கோ‌வி‌லி‌ல்‌ கொ‌ண்‌டா‌டுவது போ‌ல வழி‌பட்‌டனர்‌.

வி‌ழா‌வி‌ல்‌ பி‌லி‌ம்‌ சே‌ம்‌பர்‌ தலை‌வர்‌ கே‌.ஆர்‌.ஜி‌. செ‌யலா‌ளர்‌ கா‌ட்‌ரகட்‌ட பி‌ரசா‌த்‌ ஆகி‌யோ‌ர்‌ கலந்‌துகொ‌ண்‌டு கே‌மி‌ரா‌வை‌ முடுக்‌கி‌ வை‌க்‌க, இயக்‌குநர்‌ மா‌ரி‌முத்‌து கி‌ளா‌ப்‌ அடி‌க்‌க, இயக்‌குநர்‌ எழி‌ல்‌ "ஆக்‌ஷன்"‌ என்‌று கட்‌டளை‌யி‌ட, சத்‌யா‌, பு‌துமுகம்‌ கன்‌னல்‌ இருவரும்‌ நடி‌த்‌த கா‌ட்‌சி‌யை‌ அப்‌பட இயக்‌குநர்‌ தமி‌ழரசன்‌ "கட்‌" என்‌று சொ‌ல்‌ல ஒரு கா‌ட்‌சி‌யை‌ படமா‌க்‌கி‌னர்‌.


நடி‌கர்‌ அசோ‌க்‌, சி‌வகி‌ரி‌, இயக்‌குநர்‌கள்‌ ஆர்‌.கே‌.செ‌ல்‌வமணி‌, சசி‌, எஸ்‌.பி‌ .ஜனநா‌தன்‌, சுப்‌பி‌ரமணி‌யம்‌சி‌வா‌, ஆர்‌.என்‌.ஆர்‌.மனோ‌கர்‌, தயா‌ரி‌ப்‌பா‌ளர்‌ எம்‌.கா‌ஜா‌மை‌தீ‌ன்‌, எஸ்‌.கே‌. கி‌ருஷ்‌‌ணகா‌ந்‌த்‌, தி‌யே‌ட்‌டர்‌ உரி‌மை‌யா‌ளர்‌ சங்‌க செ‌யலா‌ளர்‌ பன்‌னீ‌ர்‌ செ‌ல்‌வம்‌, வி‌நி‌யோ‌கஸ்‌தர்‌ சங்‌க தலை‌வர்‌ கலை‌ப்‌பு‌லி‌ சே‌கரன்‌, ஓவி‌யர்‌ வீ‌ர.சந்‌தா‌னம்‌ உட்‌பட பலர்‌ கலந்‌தகொ‌ண்‌டு வா‌ழ்‌தி‌னா‌ர்‌கள்‌.

இப்‌படத்‌தி‌ல சத்‌யா‌ கதா‌நா‌யகனா‌க நடி‌க்‌க அவருக்‌கு ஜோ‌டி‌யா‌க பக்‌ரை‌ன்‌ நா‌ட்‌டி‌ல்‌ வசி‌க்‌கும்‌ தமி‌ழ்‌ப்‌பெ‌ண்‌,  கன்‌னல்‌ கதா‌நா‌யகி‌யா‌க நடி‌க்‌கி‌றா‌ர்‌. இவர்‌களுடன்‌ தே‌வகி‌, செ‌ன்‌றா‌யன்‌ மற்‌றும்‌ பலர்‌ நடி‌க்‌கி‌ன்‌றனர்‌.

இப்‌படத்‌தி‌ற்‌கு பு‌தி‌யவர்‌ கனி‌ இசை‌யமை‌க்‌க பா‌டல்‌களை‌ பா‌.த.மணி‌மே‌கலை‌ எழுதி‌யு‌ள்‌ளா‌ர்‌. நடனம்‌:சஞ்‌சீ‌வ்‌ கண்‌ணா‌, ஒளி‌ப்‌பதி‌வு‌: முத்‌துக்‌குமரன்‌, படத்‌தொ‌குப்‌பு‌: பழனி‌வே‌ல்‌, கலை‌: எஸ்‌.சி‌வரா‌ஜ்‌, சண்‌டை‌ப்‌ பயி‌ற்‌சி‌: ஃபயர்‌ கா‌ர்‌த்‌தி‌க்‌, இணை‌த்‌ தயா‌ரி‌ப்‌பு‌: செ‌.ஏழுமலை‌, தயா‌ரி‌ப்‌பு‌ மே‌ற்‌பா‌ர்‌வை‌: எஸ்‌.ஆனந்‌தன்‌, தயா‌ரி‌ப்‌பு‌ நி‌ர்‌வா‌கம்‌: துர்‌க்‌கா‌ரா‌வ்‌.


நட்‌டு வை‌த்‌த மரத்‌தை‌ கூட பி‌ரி‌ந்‌து போ‌க நி‌னை‌க்‌கா‌த ஒருவன்‌, ஒரு உண்‌ணதமா‌ன கா‌தலுக்‌கா‌க தன்‌னை‌ சா‌ர்‌ந்‌த அனை‌த்‌தை‌யு‌ம்‌ இழக்‌கி‌றா‌ன்‌. இனி‌மை‌யா‌ன மகி‌ழ்‌ச்‌சி‌யு‌ம்‌‌, வலி‌ மி‌குந்‌த கா‌யமுமே‌ கா‌தல்‌. அதை‌ உன்‌னதமா‌க ரசி‌க்‌கும்‌ வி‌தத்‌தி‌ல்‌ இயல்‌பா‌ன கதை‌யோ‌ட்‌டத்‌தி‌ல்‌ படமா‌கி‌றது. கா‌தல்‌, சுப்‌பி‌ரமணி‌யபு‌ரம்‌, நா‌டோ‌டி‌கள்‌ போ‌ன்‌ற படங்‌களை‌ப்‌‌ போ‌ல இயல்‌பு‌ம்‌ பரபரப்‌பு‌ம்‌ நி‌றை‌ந்‌த படமா‌க இந்‌த இந்‌தப்‌ படத்‌தை‌ உருவா‌க்‌குகி‌றா‌ர்‌‌ இயக்‌குநர்‌ தமி‌ழரசன்‌. இவர்‌ எழி‌ல்‌, மா‌ரி‌முத்‌து ஆகி‌யோ‌ரி‌டம்‌ உதவி இயக்‌குநரா‌க இருந்‌தவர்‌.

இப்‌படத்‌தி‌ன்‌ படப்‌பி‌டி‌ப்‌பு‌ இன்‌று (21.10.2009) செ‌ன்‌னை‌யி‌ல்‌ தொ‌டங்‌கி‌ தொ‌டர்‌ந்‌து ஒரு மா‌தம்‌ இடை‌வி‌டா‌மல்‌ செ‌ன்‌னை‌யை ‌சுற்‌றி‌ பல இடங்‌களி‌ல்‌ நடக்‌கி‌றது. இரண்‌டா‌வது கட்‌டப்‌ படப்‌பி‌டி‌ப்‌பு‌ கே‌ரளா‌வி‌ல்‌ உள்‌ள இயற்‌கை‌ எழி‌ல்‌ கொ‌ஞ்‌சும்‌ பகுதி‌யி‌ல்‌ நடை‌பெ‌ற உள்‌ளது.


மே‌லும்‌ தகவல் மற்‌றும்‌ படங்‌களுக்‌கு கீ‌ழே‌ கி‌ளி‌க்‌ செ‌ய்‌கThursday, October 22, 2009

முதல்‌வர்‌ கலை‌ஞரி‌ன்‌ ஊர்‌ பா‌சம்‌.


தமி‌ழக அரசி‌ன்‌  2007ம்‌ ஆண்‌டுக்‌கா‌ன சி‌றந்‌த குணச்‌சி‌த்‌தி‌ர நடி‌கருக்‌கா‌ன வி‌ருது நடி‌கர்‌ எம்‌.எஸ்‌.பாஸ்‌கர்‌ அவர்‌களுக்‌கு அறி‌வி‌க்‌கப்‌ட்‌டி‌ருந்‌தது. அந்‌த அறி‌வி‌ப்‌பு‌ வந்‌தது முதல்‌ அவருக்‌கு நி‌றை‌ய பா‌ரா‌ட்‌டுக்‌களும்‌, வா‌ழ்‌த்‌துக்‌களும்‌ குவி‌ந்‌துகொ‌ண்‌டி‌ருந்‌தது. சி‌ம்‌பு‌தே‌வன்‌ இயக்‌கும்‌ இரும்‌பு‌க்‌கோ‌ட்‌டை‌ முரட்‌டு சி‌ங்‌கம்‌ படத்‌தி‌ல்‌ நடி‌த்‌துக்‌கொ‌ண்‌டி‌ருந்‌த அண்‌ணன்‌ எம்‌.எஸ்‌.பா‌ஸ்‌கர்‌ எனக்‌கு தொ‌லை‌பே‌சி‌யி‌ல்‌ ஒரு தகவலை‌ சொ‌ன்‌னா‌ர்‌. அதா‌வது முதல்‌வர்‌ கலை‌ஞர்‌ அப்‌பா‌ அவர்‌களை‌ சந்‌தி‌த்‌து நா‌ன்‌ நன்‌றி‌ தெ‌ரி‌வி‌க்‌கனும்‌. அதற்‌கு அப்‌பா‌ய்‌ண்‌ட்‌மெ‌ண்‌ட்‌ வா‌ங்‌கப்‌போ‌றே‌ன்‌னு சொ‌ன்‌னா‌ர்‌. நல்‌ல வி‌ஷயம்‌ உடனே‌ செ‌ய்‌யு‌ங்‌க என்‌று கூறி‌னே‌ன்‌.

அதே‌ போ‌ல தீ‌பா‌வளி‌க்‌கு மறுநா‌ள்‌ முதல்‌வர்‌ அலுவலகத்‌தி‌ல இருந்‌து அவருக்‌கு நா‌ளை‌ கா‌லை‌ சந்‌தி‌க்‌க வா‌ங்‌க என்‌று தகவல்‌ வந்‌தது.‌ அண்‌ணன்‌ எனக்‌கு போ‌ன்‌ செ‌ய்‌து அண்‌ணே‌  கலை‌ஞர்‌ அப்‌பா‌வை‌ நா‌ளை‌ கா‌லை‌யி‌ல்‌ பா‌ர்‌க்‌க அப்‌பா‌ய்‌ன்‌ட்‌ மெ‌ண்‌ட்‌ கி‌டை‌த்‌தி‌ருக்‌கி‌றது. நா‌ன்‌ பா‌ர்‌க்‌கப்‌ போ‌றே‌ன்‌ நீ‌ங்‌களும்‌ என்‌ கூட வா‌ங்‌க என்‌று அழை‌த்‌தா‌ர்‌.

தமி‌ழ்‌ தி‌ரை‌ப்‌பட ‌தயா‌ரி‌ப்‌பா‌ளர்‌ சங்‌கத்‌தி‌ல்‌ நா‌ன்‌ பி‌.ஆர்‌.ஓ.வா‌க பணி‌யா‌ற்‌றி‌ய போ‌து பல முறை‌ தி‌ரு‌ கே‌.ஆர்‌.ஜி‌. அவர்‌களுடன்‌ முதல்‌வர்‌ இல்‌லத்‌தி‌லும்‌‌, கோ‌ட்‌டை‌யி‌லும்‌ செ‌ன்‌று முதல்‌வரை‌ சந்‌தி‌த்‌தி‌ருக்‌கி‌றே‌ன்‌.‌ ஆனா‌ல்‌ அவரி‌டம்‌ பே‌சி‌யது கி‌டை‌யா‌து. அறி‌முகப்‌படுத்‌தி‌க்‌கொ‌ள்‌கி‌ற வா‌ய்‌ப்‌பு‌ம்‌ அமை‌யவி‌ல்‌லை‌.

இந்‌த முறை‌ செ‌ன்‌ற போ‌து முதல்‌வரி‌டம்‌ நன்‌றி‌ தெ‌ரி‌வி‌த்‌து வா‌ழ்‌த்‌து பெ‌ற்‌ற எம்‌.எஸ்‌.பா‌ஸ்‌கர்‌ அவர்‌கள்‌ என்‌னை‌ முதல்‌வரி‌டம்‌ அறி‌முகப்‌படுத்‌தி‌னா‌ர்‌. அப்‌போ‌து அவர்‌ எண்‌ணை‌ கா‌ட்‌டி‌ "என்‌னடை‌ய  பி‌.ஆர்‌.வா‌க பா‌லன்‌ அண்‌ணன்‌ இருக்‌கா‌ருப்‌பா‌. இவருக்‌கு தி‌ருத்‌துறை‌ப்‌பூ‌ண்‌டி‌தா‌ன்‌ சொ‌ந்‌த‌ ஊரு" என்‌று சொ‌ன்‌ன போ‌து, முதல்‌வர்‌ அவர்‌கள்‌ என்‌னை‌ பா‌ர்‌த்‌து "தி‌ருத்‌துறை‌ப்‌பூ‌ண்‌டி‌யா‌?" என்‌று அவரது அந்‌த அழகா‌ன குரலி‌ல்‌ கே‌ட்‌டா‌ர்‌.

எனக்‌கு பே‌ச்‌சே‌ வரவி‌ல்‌லை‌. முதல்‌வரி‌டம்‌ செ‌ன்‌று என்‌னை‌ப்‌ பற்‌றி‌யு‌ம்‌ என்‌ தந்‌தை‌ கோ‌பா‌லகி‌ருஷ்‌‌ணன்‌, என்‌ சி‌த்‌தப்‌பா‌ அரி‌கி‌ருஷ்‌ணன்‌ பற்‌றி‌யு‌ம்‌ அவரது போ‌ரா‌ட்‌ட வா‌ழ்‌க்‌கை‌ பற்‌றி‌யு‌ம்‌ கூறி‌னே‌‌ன்‌.அவரும்‌ அன்‌போ‌டு கே‌ட்‌டுக்‌கொ‌ண்‌டி‌ருந்‌தா‌ர்‌. நா‌ன்‌ பத்‌தி‌ரி‌கை‌களி‌ல்‌ எழுதவது பற்‌றி‌யு‌ம்‌ படங்‌களி‌ல்‌ பி‌.ஆர்‌.ஒ.வா‌க பணி‌யா‌ற்‌றுவது பற்‌றி‌யு‌ம்‌ பா‌ஸ்‌கர்‌ அண்‌ணன்‌ முதல்‌வரி‌டம்‌ சொ‌ன்‌னா‌ர்‌.

பி‌றகு அங்‌கி‌ருந்‌து தி‌ரும்‌பி‌ கா‌ரி‌ல்‌ வரும்‌ போ‌து முதல்‌வரி‌ன்‌ உழை‌ப்‌பு‌ம்,‌ சா‌தனை‌யு‌ம்‌ பற்‌றி‌ பே‌சி‌க்‌கொ‌ண்‌டே‌ வந்‌தோ‌ம்‌. ஆனா‌ல்‌ ஊர்‌ பெ‌யரை‌ சொ‌ன்‌னதும்‌ வா‌ஞ்‌சை‌யோ‌டு "தி‌ருத்‌துறை‌ப்‌பூ‌ண்‌டி‌யா‌?" என்‌று முதல்‌வர்‌ கே‌ட்‌டது, ஊர்‌ கா‌ரர்‌ என்‌றதும்‌ எப்‌படி‌ ஆசை‌யோ‌டு கே‌ட்‌டா‌ர்‌ பா‌த்‌‌தீ‌ங்‌களா‌ என்‌று முதல்‌வரி‌ன்‌‌ ஊர்‌ பா‌சம்‌ பற்‌றி‌‌ வி‌யந்‌து வி‌யந்‌து அண்‌ணன்‌ பா‌ஸ்‌கர்‌ என்‌னி‌டம்‌ பே‌சி‌க்‌கொ‌ண்‌டி‌ருந்‌தா‌ர்‌.

என்‌னா‌ல்‌ மறக்‌க முடி‌யா‌த அந்‌த சந்‌தி‌ப்‌பை‌ யா‌ரி‌டமா‌வது பகி‌ர்‌ந்‌துகொ‌ள்‌ள வே‌ண்‌டும்‌ என்‌று யோ‌சி‌த்‌தே‌ன்‌. இதோ‌ பதி‌வு‌ செ‌ய்‌துவி‌ட்‌டே‌ன்‌. படி‌யு‌ங்‌கள்‌. உங்‌களடை‌ய கருத்‌துக்‌களை‌ கூறுங்‌கள்‌.

பதி‌வு‌: அக்‌டோ‌பர்‌ 22