Friday, January 8, 2010

பு‌கை‌ப்‌படம்‌ ஒரு பா‌ர்‌வை‌


கதை‌: காதலும் நட்பும் கரம் குலுக்கிக்கொள்ளும் கதை. கல்லூரிக் கால நண்பர்களின் சோகம், சந்தோஷம், காதல் என ஒரு கல்லூரி வாழ்க்கையைக் கண்முன் நிற்க வைக்கிறது இந்தப் 'புகைப்படம்'

கொடைக்கானல் பொறியியல் கல்லூரிதான் கதைக்களம். வெவ்வேறு திசையிலிருந்து வரும் ஏழு மாணவ, மாணவிகள் நண்பர்களாகின்றனர். இவர்களில் ஒருவர் மட்டும் சீனியர் மாணவி.

முரண்‌பா‌டு உள்‌ள முரட்‌டு சி‌வம்‌, எப்‌பவு‌ம்‌ ஜா‌லி‌யா‌க சி‌ரி‌க்‌கும்‌ கலகலப்‌பா‌ன அம்‌ஜத்‌,  நக்‌கலும்‌, நை‌யா‌ண்‌டி‌யு‌யமா‌க தி‌ரியு‌ம்‌ நந்‌தா‌, அமை‌தி‌யு‌ம்‌ அப்‌பா‌வி‌தனமும்‌ நி‌றை‌ந்‌த  பா‌லா‌, சி‌றுமி‌ மா‌தி‌ரி எப்‌பவு‌ம்‌ வெ‌ள்‌ளந்‌தி‌யா‌க ‌ பே‌சி‌ சி‌ரி‌க்‌கும்‌ யா‌மி‌னி‌,  அன்‌பை‌ வி‌தை‌த்‌து ஆசை‌பட வை‌க்‌கும்‌ அமை‌தி‌ தெ‌ன்‌றல்‌ ப்‌ரி‌யா‌, ‌அதட்‌டவு‌ம்‌ உருட்‌டவு‌ம்‌ சீ‌னி‌யரா‌க இருந்‌து வழி‌ நடத்‌தும்‌ மி‌ருணா‌ளி‌னி‌ என வெ‌வ்‌வே‌று குணா‌தி‌சயங்‌கள்‌ கொ‌ண்‌ட அந்‌த ஏழு பே‌ரும்‌ கல்‌லூ‌ரி‌யி‌ல்‌ சே‌ர்‌ந்‌து நட்‌பா‌வது, நா‌ட்‌களை‌ மகி‌ழ்‌ச்‌சி‌யா‌க அனுபவி‌ப்‌பது போ‌ன்‌ற கா‌ட்‌சி‌கள்‌ கல்‌லூ‌ரி‌ பருவத்‌தி‌ல்‌ ஒவ்‌வொ‌ருத்‌தருடை‌ய‌ வா‌ழ்‌க்‌கை‌யை‌யு‌ம்‌ உரசி‌ பா‌ர்‌க்‌க வை‌க்‌கும்‌ கா‌ட்‌சி‌கள்‌.

கூடிப்படித்தல், கூடி மகிழ்தல். ஒருவருக்கொருவர் உதவிக்கரம் நீட்டிக்கொள்ளுதல் என கடந்துகொண்டிருக்கும் இந்த நட்பில் காதலும் முளைக்கிறது. அம்ஜத், பிரியா காதல் வயப்பட, தங்களின் நண்பர்களுக்குத் தெரியாமல் தங்களது காதலை வளர்க்கின்றனர். இது தெ‌ரி‌யா‌மல்‌ பி‌ரி‌யா‌ மீ‌து ஒரு தலை‌யா‌க கா‌தலி‌க்‌கி‌றா‌ர்‌ ஹரீ‌ஸ்‌.

கல்‌லூ‌ரி‌ படிப்பு முடிந்து பிரிகிற நேரம் வருகையில் காதல் ஜோடிகள் தங்களது காதலைப் பற்றி தம் நண்பர்களிடம் தெரிவிக்கிறார்கள். இதை‌ கே‌ட்‌டு அதி‌ர்‌ச்‌சி‌ இடை‌யு‌ம்‌ ஹரீ‌ஸ், ‌ தற்‌கொ‌லை‌ செ‌ய்‌துகொ‌ள்‌கி‌றா‌ர்‌. அதனா‌ல்‌ நண்‌பர்‌கள்‌ பே‌ரதி‌ர்‌ச்‌சி‌க்‌கு உள்‌ளா‌கி‌ன்‌றனர்‌. அதன்‌ பி‌றகு அவர்‌கள்‌ எடுக்‌கும்‌ முடி‌வு‌ வி‌த்‌தி‌யா‌சமா‌ன கி‌ளை‌மா‌க்‌ஸ்‌.

தி‌ரை‌க்‌கதை‌‌: அழகா‌ன நட்‌பை‌ கா‌தல்‌  கலை‌த்‌துப்‌ போ‌டுவது சரி‌யா‌ன கதை‌க்‌களம்‌. அதி‌ல்‌ கல்‌லூ‌‌ரி கலா‌ட்‌டா‌, ‌ நட்‌பி‌‌ன்‌ ஆழம்‌, கா‌தல்‌ தவி‌ப்‌பு‌, என பலவி‌தமா‌ன உணர்‌வு‌களை‌ வெ‌ளி‌ப்‌படுத்‌தி‌ நம்‌ கண்‌முன்‌ ஒரு கல்‌லூ‌ரி‌ வா‌ழ்‌க்‌கை‌யை‌ நி‌ற்‌க வை‌க்‌கி‌றா‌ர்‌ அறி‌முக இயக்‌குநர்‌ ரா‌ஜே‌ஷ்‌லி‌ங்‌கம்‌ ஏதோவொரு இழப்பும் பெருஞ் சோகமும் முகத்தில் அப்பியிருக்க, கோபத்தில் புறப்பட்டுப்போகும் ஒருநண்பனை சக மாணவன் தடுத்து நிறுத்த முயல்கிறான். அவனைத் தொடர்ந்து வரும் நண்பர்களும்  அவனை போகவேண்டாம் என கெஞ்சுகின்றனர். இதன் பின்னணி என்னவாக இருக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்பு நமக்குள் முளைக்கும் வேளையில் நண்பன் கதாபாத்திரம் மூலம் கதை சொல்லப்படுகிறது. ஆரம்‌ப கா‌ட்‌சி‌யி‌லே‌யே‌ ஏதோ‌ ஒரு பு‌துவி‌ஷயத்‌தை‌ சொ‌ல்‌லப்‌போ‌கி‌றா‌ர்‌ இயக்‌குநர்‌ என்‌கி‌ற எண்‌ணம்‌ உருவா‌கி‌றது.
ஏழு பே‌ரும்‌ம்‌ ஒன்‌றா‌க கூடுவது, பே‌சுவது, ஊர்‌ சுற்‌று, அரட்‌டை‌ அடி‌ப்‌பது, கஷ்‌டத்‌துக்‌கு உதவு‌வது என மகி‌ழ்‌ச்‌சி‌யா‌க பொ‌ழுதை‌ கழி‌க்‌கி‌ன்‌றனர்‌. அவர்‌களி‌ன்‌ நட்‌பி‌ல்‌ பா‌ம்‌பு‌ நழை‌வது மா‌தி‌ரி‌, கா‌தல்‌ நுழை‌ந்‌து, எவ்வித வில்லத்தனமும் இல்லாமல் நகரும் காதலையும் நட்பையும் பிய்த்தெரியும் சூழ்நிலையை ஏற்‌படுத்‌தி‌வி‌டுகி‌றது.

நடி‌ப்‌பு‌‌: இயல்பு மீறாத முகங்கள் எரிச்சல் ஏற்படுத்தாத காட்சி அமைப்புகள் என புகைப்படத்தில் ஓவியம் வரையும் அக்கறை எடுத்துக்கொண்ட இயக்குனர் ராஜேஷ் லிங்கம் பாராட்டுக்குறியவர். புதுமுகங்கள் சிவம், நந்தா, ஹரீஷ், அம்ஜத், யாமிணி, ப்ரியாஆனந்த், மிருணாளினி அனைவருமே அழகான தேர்வுகள். குறிப்பாக ஷைனியுடன் காதல் டிராக் போடும் சிவா ரொம்பவே கவனிக்கவைக்கிறார்

குரு என்ற்ழைக்கப்படும் சி‌வன்‌ நடிப்பு கச்சிதம், அதே போல் அவனை டேய் அண்ணா என்று அழைக்கும் தெலுங்குகார பெண்ணா‌க வரும்‌ யாமிணி க்யூட். அழகாய் இல்லாவிட்டாலும் ப்‌ரி‌யா‌ இம்ப்ரஸிவ். அதே போல கிராமத்து இளைஞனாக நடித்திருக்கும் நடிகரின் நடிப்பும் மனதில் நிற்கிறது. இப்படத்தின் மூலம் சி‌வம்‌, யா‌மி‌னி‌, நந்தா‌ மூ‌வரும்‌ நிச்சயம் ஒரு ரவுண்ட் வருவார்கள் என்று தோறுகிறது.

கல்லூரிப் எச்.ஓ.டி.யாக வரும் சண்முகசுந்தரம் இடம்பெறும் காட்சிகள், திரையரங்குகளில் சிரிப்பலையை உண்டாக்குகின்றன.மகளின் தோழியுடன் அவர்‌ டூயட் பாடுவது போன்ற கற்பனை டூ மச். விரிவுரையாளராக வரும் வெங்கட் - நீலிமா ஜோடியும் ரசிக்கவைக்கின்றனர். படத்தில் நடித்த அத்தனை புதுமுகங்களும் மனத்தில் நிற்கும் வகையில் நடித்துள்ளனர்.

ஒளி‌ப்‌பதி‌வு‌‌: விஜய் ஆம்ஸ்ட்ராங்கின் கேமரா, கொடைக்கானலின் மலைகளையும் தெருக்களையும் அழகாகப் படம் பிடித்துள்ளது.

இசை‌‌:  நடிகர்களுடன் சேர்ந்து படத்தில் பணிபுரிந்திருக்கும் இன்னொரு யூத் கங்கையமரன். இன்றைய டிரண்டிற்கு ஏற்றார்போல் மெட்டமைத்து மிரடியிருக்கிறார். ”உடைக்கணும், உடைக்கணும் அஞ்சாறு பாட்டில்களை: பாடல் பழைய இளையராஜாவின் பாடலை ஞாபகப்படுத்தினாலும் செம குத்து. அதே போல் சித்ரா, எஸ்.பி.பியின் இது கனவோ இல்லை நிஜமோ பாடலில் மெலடியிலும் ஒரு கம்பேக் என்றுதான் சொல்ல வேண்டும். ‘ஒரு குடையில் பயணம்...', ’வான் நிலவுதான்.’ பாடல்கள் மனத்திற்குள் நிற்கின்றன.

இயக்‌குநர்‌‌: அழுத்தமான இறுதிக் காட்சியுடன் களம் இறங்கியிருக்கும் இயக்குநர் ராஜேஷ்லிங்கம், செல்வராகவனின் இணை இயக்குநர் என்பதை நிலை நிறுத்தியுள்ளார். க்ளைமாக்ஸ் காட்சியில் மனதில் நிற்கும் படியான ஒரு விஷயத்தை வைத்திருக்கிறார். அது தான் படத்தை தூக்கி நிறுத்துகிறது. மற்ற தமிழ்த் திரைப்படங்களில் கண்ட அதே கல்லூரி வாழ்க்கையைத்தான் இந்தப் படத்திலும் பார்க்க முடிகிறது என்றாலும் அதை ரசிக்கவும் முடிகிறது. படத்தின் முதல் பாதியில் மாணவர்கள் பேசிக்கொண்டு இருப்பதையே காண்பிப்பதால் படத்தில் சிறிது தொய்வு ஏற்படத்தான் செய்கிறது. திரைக்கதையில் இன்னும் வேகம் காட்டியிருந்தால் படம் இன்னும் வேகமாக நகர்ந்திருக்கும். சில குறைகள் இருந்தாலும் படம் பார்ப்பவர்களின் மன ஆணியில் மாட்டிக்கொள்கிறது இந்த’புகைப்படம்’. 

  பு‌கை‌ப்‌படம்‌ -  நட்‌பி‌ன்‌ உன்‌னதம்‌

No comments: